بستن پنجره انتظار

دپارتمان های شرکت

معرفي شرکت

شرکت توکا پارسيان پيشرو ، با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی و ساخت سامانه های تصفیه آب و پساب بر پایه فناوری‌هاي نوين و پيشرفته و گسترش فناوریهاي رايج در حوزه آب و فاضلاب توسط اساتید و دانش آموختگان ممتاز دانشگاه‌هاي برتر کشور و با سرمايه‌گذاري خصوصي در سال ۱۳۹۰ تأسيس گرديد. این شرکت بر پایه تجارب فنی و مهندسی خود با همکاری شرکت های توانمند خارجی، ارائه دهنده فناوری های نوین غشایی در زمینه های مختلف نظیر تولید نیتروژن نیز می باشد.

دپارتمان‎های شرکت

1- دپارتمان تصفیه آب و پساب:

مشاوره، طراحي، ساخت، نصب، راه اندازي و راهبري انواع سامانه های تصفيه پساب صنایع مختلف نظیر فولاد، نساجی، صنایع شیمیایی، صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، صنایع غذایی، دامداری، سنگبری، کشتارگاه و غیره به منظور رساندن پساب به کیفیت مناسب برای بازگشت به محیط زیست و یا بازچرخانی در فرایند

مشاوره، طراحي، ساخت، نصب، راه اندازي و راهبري انواع دستگاه های تصفیه آب بر پایه فرایند های مختلف غشایی نظیر اولترافیلتراسیون و اسمزمعکوس در ظرفیت ها ی مختلف و مصارف گوناگون

بهینه سازی و رفع مشکلات فرآیندی و تجهیزاتی و راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب موجود در صنایع

2- دپارتمان طراحی و مکانیک:

طراحی و ساخت تمامی سیستمهای مکانیکی مورد استفاده در سامانه های تصفیه آب و پساب

طراحی و ساخت دستگاهها و تجهیزات مرتبط

طراحی پایپینگ کلیه سامانه های تصفیه آب و پساب بر اساس استاندارد های رایج

3- دپارتمان خدمات پس از فروش

مشاوره و آموزش اپراتوري و نگهداري سامانه های تصفیه آب و پساب تحویل داده شده به پرسنل كارفرما (خريدار)

پیگیری عملکرد سامانه های ساخته شده در دوره های زمانی مختلف

دریافت و پیگیری شکایات و انتقادات و مرتفع نمودن آنها در اسرع وقت

انجام خدمات گارانتی تجهیزاتی که شرکت پارسیان پیشرو صنعت عهده دار می باشد

اطلاع رسانی زمان تعویض فیلتر ها به مشتری و ارائه خدمات مرتبط

دیگر توانمندی شرکت

در راســتای دســتیابی بــه فناوریهــای نویــن، شــرکت پارسیان پیشرو صنعت پلیمر بــه صــورت گســترده بــا شــرکتهای بــزرگ دنیــا ماننــد شـــرکت TEGAS از کشـــور روســـیه، شـــرکت Sepra Tekازکشـــور کـــره جنوبـــی و ... در حـــوزه ی فنـــاوری غشـــایی، در حــال همــکاری میباشــد و در ایــن مســیر بــا بهره گیــری از تخصـــص و تجـــارب کارشناســـان مجـــرب خـــود در حــال تــلاش بــرای بومی ســازی ایــن فناوریهــا نیــز مــی باشــد. ایســـتگاههای غشـــایی تولیـــد گاز نیتـــروژن ســـاخت شـــرکت ،TEGASیکـــی از جذابتریـــن و پرکاربردتریـــن تجهیـــزات در حـــوزه ی نفـــت و گاز در بیـــن شـــرکتهای نفتـــی روســـیه و کشـــورهای حـــوزه ی خلیج فـــارس می باشـــد.

                  

عضویت در خبرنامه

| 03195010820-21 | 03195010822

http://www.tukaparsian.ir

info@tukaparsian.ir

03195010820

دفتر مرکزی: اصفهان، میدان استقلال، بعد از پلیس راه سابق، کیلومتر 1(یک) بزرگراه آزادگان- شاهین شهر ، شرکت توکا پارسیان پیشرو

دفتر پژوهشی: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی تحقیقاتی